Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm 09.00 - 18.00
info@addeqt.com 08-580 066 20

Juridisk information

Nedan återfinns relevant juridisk information om vår verksamhet.

 • Enligt gällande regelverk ska ett värdepappersbolag införa effektiva och relevanta regler, system och riktlinjer för att säkerställa bästa möjliga orderutförande (inklusive order som genomförs inom ramen för AddEqt ABs portföljförvaltning eller order som vidarebefordras) så att företaget kontinuerligt kan verifiera att processen för orderutförande fungerar väl i alla steg. Bolaget ska också följa upp effektiviteten i processen och korrigera eventuella brister som upptäcks.

  Reglerna, systemen och riktlinjerna ska också utformas så att de lever upp till de övergripande kraven att agera ärligt, rättvist och professionellt till förmån för kundernas bästa.

  Här återfinns bolagets riktlinjer.

  Riktlinjer för bästa utförande av kundorder

  För närvarande har AddEqt AB inga relevanta rapporter att redovisa över utförandeplatser som använts av bolaget när det utför och vidarebefordrar sina kundorder och portföljorder.

 • 1. Bakgrund
  Bolaget är av uppfattningen att ett hållbart ansvarsfullt agerande är både viktigt och nödvändigt för att bibehålla och stärka förtroendet för finansbranschen. Bolaget ser positivt på EU-kommissionens arbete med att ta fram en handlingsplan i syfte att öka transparensen och jämförbarheten avseende s k ESG-aspekter (environmental, social och governance) i finansmarknadsaktörernas hållbarhetsarbete. Hållbarhet innefattar alla aspekter av Bolagets verksamhet som rådgivare, kapitalförvaltare och som arbetsgivare. Det innefattar även hur Bolaget förhåller sig till och kommunicerar med sina intressenter såsom kunder, ägare, medarbetare, investerare, samarbetspartners, myndigheter och leverantörer. Bolagets ambition är att på sikt främja EU:s hållbarhetsarbete med att uppnå åtagandena som följer av Parisavtalet och att vara aktivt bidragande till arbetet enligt Agenda 2030. För att säkerställa inriktningen på Bolagets hållbarhetsarbete har Bolagets styrelse, i enlighet med Disclosureförordningen (EU) 2019/2088, fastställt denna övergripande hållbarhetspolicy, vilken löpande är föremål för översyn och revidering.

  2. Definitioner
  “hållbarhetsrisk” är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller förhållanden som, om den eller de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde. Det avser alltså inte generell miljömedvetenhet, såsom inställning till återvinning eller dylikt.

  “hållbarhetsfaktorer” avser miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

  “huvudsakliga negativa konsekvenser” avser konsekvenser av investeringsbeslut och investeringsrådgivning som har negativa effekter för hållbarhetsfaktorer.

  “hållbar investering” avser:

  • En investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål, i enlighet med vad som mäts genom till exempel centrala resurseffektivitetsindikatorer avseende användning av energi, förnybar energi, råvaror, vatten och mark, generering av avfall och utsläpp av växthusgaser eller avseende effekter på den biologiska mångfalden och den cirkulära ekonomin,
  • En investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett socialt mål, i synnerhet investeringar som bidrar till att bekämpa ojämlikheter eller som främjar social sammanhållning, social integration och ett gott förhållande mellan arbetsmarknadens parter, eller
  • En investering i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade grupper, förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler.

  3. Integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av hållbarhetsfaktorer
  Bolaget eftersträvar att bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet, vilket innebär en långsiktig målsättning att integrera hållbarhetsfaktorer i verksamheten. Bolagets principiella investeringsfilosofi bygger på övertygelsen om att priser på likvida kapitalmarknader återspeglar tillgänglig information om grundläggande värden, inkluderat eventuella hållbarhetsrisker, och investerares och finansmarknadsaktörers sammanlagda förväntningar.

  3.1 Transparens i fråga om policyer för hållbarhetsrisker (art. 3 i Disclosureförordningen)

  3.1.1 Investeringsrådgivning och portföljförvaltning

  Som oberoende investeringsrådgivare åligger det Bolaget att bedöma ett tillräckligt stort och varierat urval av finansiella instrument, som inte har koppling till Bolaget, för att säkerställa att kundens investeringsmål kan tillgodoses på lämpligt sätt. Bolaget har inga egna finansiella instrument och Bolagets arbete med att bedöma och välja ut fonder och andra finansiella instrument sker mot bakgrund av Bolagets grundläggande investeringsfilosofi; nämligen att priser på likvida kapitalmarknader återspeglar tillgänglig information om grundläggande värden och marknadsaktörernas sammanlagda förväntningar. I den mån hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan utgöra faktorer för ett visst investeringsbeslut, gör Bolaget bedömningen att detta då också kommer återspeglas i priset för investeringen. När Bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning kan hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser komma att beaktas i den mån det är möjligt utifrån kundens eventuella hållbarhetspreferenser och den information som finns tillgänglig vid rådgivningstillfället. Kartläggning och dokumentation av hållbarhetspreferenser ska ske inom ramen av rådgivningsprocessen och rutinen gällande rådgivning. Hållbarhetspreferenserna ska vara en del av såväl behovsanalysen som lämplighetsbedömningen och lämplighetsförklaringen.

  3.2 Transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå (art. 4 i Disclosureförordningen)
  Utöver vad som beskrivs i detta dokument beaktar inte Bolaget, i dagsläget, enskilda investeringars negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Skälet till detta är att säkerställa att den information som Bolaget förmedlar är relevant och inte riskerar att vara otydlig eller vilseledande för kunden. Bolaget anser nämligen att genomlysningen och metoderna för att kunna mäta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för närvarande inte är tillräckligt utvecklade och tillförlitliga. Data från de bolag och fonder som Bolaget kan komma att investera i anses inte vara så pass fullständig att den kan ge ett tillräckligt tryggt underlag för analys. Inte heller är metoderna för att hämta in data från bolag tillräckligt automatiserad beaktat Bolagets tjänster och produkter. Med det sagt pågår flera internationella initiativ för att ta fram standardiserade data som kan användas för bl a mätning av negativa konsekvenser t ex inom IOSCO Sustainable Finance Network. Bolaget bevakar löpande detta arbete och kan komma att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns tillgänglig. När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informationen i detta dokument.

  3.3 Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker (art. 5 i Disclosureförordningen)
  Bolagets ersättningspolicy är framtagen för att främja Bolagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen. Integrering av hållbarhetsrisker utgör för närvarande inte ett kriterium som särskilt ska beaktas. Anställda i Bolaget erhåller endast en fast ersättning och ingen rörlig ersättning (bonus). Därmed torde inte ersättningsprinciperna driva ett osunt hållbarhetsrisktagande, som skulle kunna vara en konsekvens av rörlig ersättning som inte beaktar hållbarhetsrisk.

  3.4 Transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker (art. 6 i Disclosureförordningen)

  3.4.1 Beskrivning av på vilket sätt hållbarhetsriskerna är integrerade i investeringsbesluten - investeringsrådgivning och portföljförvaltning
  Utöver det som beskrivs ovan om att Bolaget menar att väsentliga hållbarhetsrisker återspeglas i priset för ett finansiellt instrument, söker Bolaget beakta och integrera hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen och i investeringsbesluten för de enskilda mandaten/ portföljerna i de fall kunden uttalat att detta är viktigt för kunden i samband med lämplighetsbedömningen. För de kunder som uttalat detta väljer Bolaget fonder som, så långt det är möjligt, uppfyller detta krav.


  3.4.2 Resultaten av bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen för finansiella produkter
  Om enskilda bolag eller hela subindustrier utesluts ur ett urvalsuniversum vid en investeringsprocess p g a hållbarhetsrisker, kan det få såväl negativa som positiva konsekvenser på avkastningen. Bolaget bevakar den vetenskapliga forskning som undersöker förhållandet mellan hållbarhetsrisker och avkastning på investeringar. Det finns enligt Bolagets förmenande inte tillräcklig relevant forskning på området f n. Bolaget kan komma att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns tillgänglig. När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informationen i detta dokument.

 • Organisationsnummer: 559350-5034

  Bolagets adress är: Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm

  Bolaget kan kontaktas via email: info@addeqt.com

  Styrelsens säte är: Stockholm, Stockholms län

 • AddEqt ABs VD handhar den löpande förvaltningen och koordinerar verksamheten i bolaget. VD följer styrelsens riktlinjer och anvisningar vid fullgörandet av dessa skyldigheter samt i övrigt beaktar bolagsordningen och gällande lagstiftning.

  I enlighet med aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen bedömer fortlöpande bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ser till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegerats till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, handlar styrelsen med omsorg och fortlöpande kontrollerar om delegationen kan upprätthållas.

  Styrelsen ansvarar för att tillse att bolaget följer lagar, och tillämpliga nationella och europeiska regelverk som reglerar bolagets verksamhet. Styrelsen fastställer interna regler och policys årligen och tillser att dessa efterlevs och regelbundet bedöms i verksamheten. Styrelsen är ytterst ansvarig för att bolaget har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet samt ett väl utvecklat system för riskhantering och regelefterlevnad.

  Styrelsen arbetar dessutom med att löpande övervaka frågor kring anseende, ärlighet, integritet, kunskaper, färdigheter och erfarenhet - individuellt som för hela styrelsen kollektivt. Styrelseordföranden ser därutöver till att det sker en årlig utvärdering av VDs arbete som dokumenteras i ett särskilt dokument.

 • AddEqt AB har uppdragit åt Harvest Advokatbyrå AB, med Gustav Sälgström som huvudansvarig för advokatbyråns uppdrag, att dels upprätthålla funktionen för regelefterlevnad, dels upprätthålla rollen som compliance officer enligt de interna instruktioner som från tid till annan gäller för AddEqt ABs verksamhet.

  Gustav Sälgström kan nås via email: gustav.salgstrom@harvestadvokat.se; via mobil: +46 (0)761 49 73 00; alternativt kan kommunikation ske via: compliance@addeqt.com.

 • Det är mycket viktigt för AddEqt AB att kunderna är nöjda med bolagets tjänster och därför bör kunden kommunicera eventuellt missnöje till bolaget snarast. Detta gäller oavsett om den tjänst som kunden är missnöjd med utförts av bolaget eller av ett anknutet ombud för bolagets räkning.

  Alla kunder som framför klagomål kommer kontaktas av bolaget. Kunden kommer bemötas sakligt, korrekt och med respekt. Klagomål kommer behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål kommer besvaras på svenska och lämnas skriftligen om inte bolaget och kunden kommer överens om något annat. Klagomål kommer besvaras snarast. Därvid bör särskilt beaktas det intresse kunden kan ha av att få ett snabbt besked. Om svar av särskilda skäl inte kan lämnas inom 14 dagar ska kunden informeras om när svaret kommer att lämnas och om de särskilda skäl som förseningen beror på. Alla klagomål kommer besvaras inom 35 bankdagar från det att klagomålet togs emot.

  Vid klagomål bör kunden först och främst vända sig till kundens kontaktperson. Skulle kunden av någon anledning fortfarande vara missnöjd efter detta kan kunden skriftligen kontakta bolagets klagomålsansvarige. Vid klagomål bör kunden ange vem eller vilka hos bolaget som kunden har haft kontakt med i ärendet, när kontakterna skett och relevanta omständigheter som lett till missnöjet.

  Bolagets VD är klagomålsansvarig och vill kunden komma i kontakt med klagomålsansvarig används följande kontaktuppgifter:

  AddEqt AB, Att: Klagomålsansvarig, Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm; alternativt

  Email: complaints@addeqt.com

  Om en kund inte är nöjd efter att denne klagat skriftligen och fått bolagets beslut i frågan kan kund som är konsument få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se) och konsumentvägledningen i Kundens kommun (se din kommuns hemsida). Kund som är konsument kan även få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se.

  I sista hand kan kund - såväl kund som är konsument som icke-konsument - få tvist med bolaget prövad av allmän domstol.

 • AddEqt AB har ingått avtal med anknutna ombud att för bolagets räkning (a) marknadsföra bolagets investeringstjänster, (b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende bolagets investeringstjänster eller avseende finansiella instrument, (c) placera finansiella instrument, och/eller (d) tillhandahålla investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller bolagets investeringstjänster. Om anknutet ombud företrätt bolaget mot kund kan upplysningar om det anknutna ombudets verksamhet lämnas av Finansinspektionen och information om det anknutna ombudet lämnas av Bolagsverket.

  Information om vilka anknutna ombud som bolaget använder kan erhållas av Bolagsverket eller av bolaget: info@addeqt.commed angivande av vilken information du är ute efter.

 • Inga för närvarande